CAREER

 Sales / จนท.ฝ่ายขายลูกค้าองค์กร                                  จำนวน    3     อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  ร่วมกำหนดนโยบายทางด้านการขายและการตลาดกับบริษัท

2.  วางแผนการพัฒนาสินค้าและหาช่องทางจัดจำหน่าย

3.  กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและกำไร

4.  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการขายและการตลาด

5.  ติดต่อประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท

6.  บริหารต้นทุนและควบคุมงบประมาณของฝ่ายการขายและการตลาด

 คุณสมบัติผู้สมัครงาน

1.   ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป

2.   วุฒิศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป

3.   ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

4.   มีใจรักงานบริการ / งานขาย และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

5.   มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

6.   มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ไม่จำเป็นต้องขายเสื้อผ้า

7.   มีประสบการณ์ด้านสิ่งทอจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

8.   สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ  และ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

สวัสดิการบริษัทฯ

1.  เบี้ยขยัน

2.  ปรับเงินประจำปี

3.  โบนัสประจำปี

4.  เสื้อยูนิฟอร์ม ปีละ 4 ตัว

5.  ข้าวสวยฟรี

6.  วันหยุดตามประเพณี

7.  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

8.  วันลาต่างๆ  ตามที่กฏหมายกำหนด

9.  เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 

10.  ตรวจสุขภาพประจำปี

11.  เงินเบิกล่วงหน้า

12.  เงินกู้ฉุกเฉิน

13.  งานเลี้ยงสรรค์ปีใหม่