CAREER

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
     1.ร่วมกำหนดนโยบายทางด้านการขายและการตลาดกับบริษัท การวางแผนและควบคุมการผลิต
     2. วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาคุ
ณภาพและประสิทธิภาพการผลิต
     3. การจัดการทั่วไป เช่น ดูแลการบริหารงานบุคคล เครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิต วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
     4. การบริหารความปลอดภัย วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้
านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน

 
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 
  1. เพศชาย / หญิง อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป
  2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ทำงานในการควบคุมและบริหารโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อย กว่า 5 ปี หรือผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปไม่น้อยกว่า 3 ปี
  4. มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะการเป็นหัวหน้า และการสร้างTeam Work ที่ดี
  5. มีประสบการณ์ในการควบคุมและบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก
  6. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี และตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7. สามารถสื่อสารกับพนักงานได้ทุกระดับ


 
 
สวัสดิการบริษัทฯ
1.  เบี้ยขยัน
2.  ปรับเงินประจำปี
3.  โบนัสประจำปี
4.  เสื้อยูนิฟอร์ม 
5.  ข้าวสวยฟรี
6.  วันหยุดตามประเพณี
7.  วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.  วันลาต่างๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
9.  เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 
10.  ตรวจสุขภาพประจำปี
11.  เงินเบิกล่วงหน้า
12.  เงินกู้ฉุกเฉิน
13.  งานเลี้ยงสรรค์ปีใหม่