CAREER

เจ้าหน้าที่แฟชั่นดีไซน์                                     จำนวน 1  อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
     1. ออกแบบและพัฒนาสินค้ากลุ่มเสื้อผ้า ทั้งรูปแบบสินค้า,ชุดสี, งานตกแต่ง รวมถึงกำหนดวัตถุดิบ,อุปกรณ์ตกแต่ง
​         และรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า
​     2. สำรวจตลาด และนำเสนอแนวทางการพัฒนาสินค้า
คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1. เพศชาย / หญิง   อายุ 22  ปี ขึ้นไป
​     2. วุฒิศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป  สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
​     3. สามารถใช้โปรแกรม Illustrator หรือ Corel Draw ได้อย่างชำนาญ  และสามารถใช้โปรแกรม Photoshop
​         และ Microsoft Office ในระดับเบื้องต้นได้
​     4. มีประสบการณ์การออกแบบอย่างน้อย   2 ปี
​     5. มีความทันสมัย มีทักษะในการแก้ปัญหาได้ดี  มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นตลอดเวลา
​     6. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี  และตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
​     7. หากมีประสบการณ์ออกแบบเสื้อผ้าบุรุษหรือสินค้ากลุ่ม Knitted Fabric จะพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
​     8. กล้าแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
หมายเหตุ : กรณีมีผลงานโปรดแนบผลงานมาด้วย 
สวัสดิการบริษัท
​    1.  เบี้ยขยัน
​    2.  ปรับเงินประจำปี
​    3.  โบนัสประจำปี
    4.  เสื้อยูนิฟอร์ม
    5.  ข้าวฟรี
    6.  วันหยุดตามประเพณี
    7.  วันหยุดพักผ่อนประจำปี
    8.  วันลาต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด
    9.  เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 
   10.  ตรวจสุขภาพประจำปี
   11.  เงินเบิกล่วงหน้า
   12.  เงินกู้ฉุกเฉิน
   13.  งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่