CAREER

ผู้จัดการฝ่าย/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด     จำนวน  1   อัตรา
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  ร่วมกำหนดนโยบายทางด้านการขายและการตลาดกับบริษัท
2.  วางแผนการพัฒนาสินค้าและหาช่องทางจัดจำหน่าย
3.  กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและกำไร
4.  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการขายและการตลาด
5.  ติดต่อประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
6.  บริหารต้นทุนและควบคุมงบประมาณของฝ่ายการขายและการตลาด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1.  เพศชาย / หญิง  อายุมากกว่า  35 ปี   ขึ้นไป 
2.  การศึกษาระดับปริญญาตรี – โทด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.  มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการขาย การตลาด และการบริหารงบประมาณในธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปไม่น้อยกว่า  3 ปี
4.  มีประสบการณ์ธุรกิจประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปไม่น้อยกว่า 3 ปี   และ/หรือธุรกิจประเภทแฟชั่นไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.  มีแนวคิดในการทำงานเชิงรุก   มีความคิดสร้างสรรค์   และมีใจรักในงานบริการ (Service Mind)
6.  มีทักษะในการนำเสนองาน  มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถสื่อสารได้ดี สามารถบริหารทีมขายได้เป็นอย่างดี
7.  มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
8.  สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ  และ   สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
9.  หากมีประสบการณ์ด้านการส่งออกหรือการทำ E – Marketing  จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สวัสดิการบริษัทฯ
1.  เบี้ยขยัน
2.  ปรับเงินประจำปี
3.  โบนัสประจำปี
4.  เสื้อยูนิฟอร์ม 
5.  ข้าวสวยฟรี
6.  วันหยุดตามประเพณี
7.  วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.  วันลาต่างๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
9.  เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 
10.  ตรวจสุขภาพประจำปี
11.  เงินเบิกล่วงหน้า
12.  เงินกู้ฉุกเฉิน
13.  งานเลี้ยงสรรค์ปีใหม่